Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
plokin
21:33
Z tysiąca form życia każdy może znać tylko jedną. Zazdrościć innym szczęścia to szaleńśtwo; nie można by się nim posłużyć. Szczęście nie bywa gotowe, trzeba je szyć na miarę.
— André Gide — Immoralista
plokin
21:31
Być może kłamstwa, do których się zmuszałem, nieco kosztowały mnie na początku; ale wkrótce zrozumiałem, iż najgorsze nawet rzeczy (choćby — na przykład — kłamstwo) są trudne do wykonania tylko wówczas, jeśli się ich nigdy nie robiło; bardzo szybko natomiast stają się łatwe, gdy się je powtarza, miłe, coraz przyjemniejsze, niebawem niemal naturalne.
— André Gide — Immoralista
plokin
21:15
Żyłem dotychczas dla siebie lub przynajmniej według siebie; ożeniłem się widząc w mojej żonie po prostu kolegę i nie zastanawiając się specjalnie nad tym, że nasz związek mógłby odmienić moje życie. I oto nareszcie zrozumiałem, że skończył się monolog.
— André Gide — Immoralista
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl